Regulamin Konkursu
„Moje inspiracje”
BABSTYL.PL
§ 1. Konkurs
1. Konkurs, o którym mowa w niniejszym regulaminie (zwany dalej „Konkursem”) jest
skierowany do osób fizycznych, będących konsumentami w rozumieniu art. 22
ustawy kodeksu cywilnego (Dz. U. z 1964 r. Nr 16 poz. 93 z późn. zm.),
przebywające na terenie Rzeczpospolitej Polskiej (zwanych dalej „Uczestnikami”).
§ 2. Organizator Konkursu
1. Organizatorem Konkursu jest serwis Babstyl.pl, zwana dalej „Organizatorem”.
2. Sponsorem nagród w konkursie jest Babstyl.pl
3. Przed wzięciem udziału w Konkursie każdy Uczestnik powinien zapoznać się z
Regulaminem. Udział w Konkursie będzie równoznaczny z akceptacją Regulaminu.
§ 3. Zasady Konkursu
1. Konkurs odbywa się w serwisie Babstyl.pl. Uczestnikiem Konkursu może być
osoba posiadająca pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych. Osoby,
które ukończyły 13 lat, a nie ukończyły lat 18, mogą wziąć udział w Konkursie za
zgodą rodziców.
2. W czasie Konkursu uczestnicy wykonują zadanie polegające na utworzeniu
tablicy: Moje inspiracje oraz umieszczeniu w niej dowolnej ilości obrazków.
3. Dodawane obrazki muszą zostać opisane i otagowane następującym słowem:
#mojeinspiracje
4. Konkurs trwa od 01.11.2017 r. do 30.11.2017 r. do godziny 23:59:59.
5. Nagrodami w Konkursie są:
Miejsce 1
•Karta upominkowa o wartości 100 zł na zakupy w sieci sklepów Rossmann
Miejsce 2
•Karta upominkowa o wartości 100 zł na zakupy w sieci sklepów Rossmann
Miejsce 3
•Karta upominkowa o wartości 100 zł na zakupy w sieci sklepów Rossmann
6. Dalsze miejsca nie będą brane pod uwagę.
7. W Konkursie nie będą brane pod uwagę:
•obrazki nie zawierające tagu: #mojeinspiracje
•obrazki nie dodane do tablicy: “Moje inspiracje”,
8. W Konkursie będą brane pod uwagę:
•obrazki zawierające tag: #mojeinspiracje
• grafiki, zdjęcia, filmy autorskie itd. lub przypięte ze stron internetowych,
•obrazki dodane do tablicy: “Moje inspiracje”
9. Użytkownik może wziąć udział w Konkursie tylko i wyłącznie poprzez jedno konto.
10. W przypadku gdy użytkownik dopuści się oszustwa poprzez wzięcie udziału w
Konkursie z kilku kont, nagroda nie zostanie mu przekazana, a wyniki uznane za
nieważne.
§ 4. Rozstrzygnięcie Konkursu i zasady przyznawania nagród
1.Spośród wszystkich obrazków spełniających warunki uczestnictwa, nagrodę
główną otrzyma obrazek z najwyższą ilością POLUBIEŃ.
2. Miejsca 2 i 3 zostanie przyznane obrazkom, które uzyskają odpowiednio mniejsze
ilości polubień.
3. Wyłonienie laureatów przez zespół BABSTYL nastąpi nie później niż do
02.12.2017 r.
4. Uczestnicy, którzy wygrali nagrody, zostaną poinformowani przez zespół
BABSTYL.PL poprzez WYSŁANIE E-MAILA Z INFORMACJĄ O ZAJĘTYM MIEJSCU
W KONKURSIE, w godzinach popołudniowych.
5. W przypadku, gdy zdobywcą Nagrody będzie jakakolwiek osoba, która nie spełnia
warunków wskazanych w niniejszym Regulaminie, osoba taka traci prawo do
nagrody.
6.Zwycięzca zobowiązany jest przesłać swoje dane (login, imię i nazwisko, adres,
numer telefonu) na adres e-mail, z którego skontaktujemy się z zwycięzcami, w
terminie do 10 dni od daty ogłoszenia wyników (do 12.12.2017 r.), w przeciwnym
razie nagrody nie zostaną wysłane.
7. Organizator zastrzega sobie prawo do nieinformowania osób, których obrazek
uplasował się na miejscach od czwartego w dół.
§ 5. Rozstrzygnięcie konkursu i zasady przyznawania nagród
1. Organizator oświadcza, że nagrody są zwolnione z podatku dochodowego od
osób fizycznych na zasadzie art. 21 ust. 1 pkt. 68 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o
podatku dochodowym od osób fizycznych.
2. Nagrody w Konkursie nie podlegają wymianie na inne nagrody oraz na ekwiwalent
pieniężny.
3. Nagrody zostaną przesłane przez Zespół BABSTYL.PL za pośrednictwem Poczty
Polskiej.
§6. Dane osobowe
1. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celach związanych z Konkursem,
to jest jego organizacją i przeprowadzaniem.
§7. Postanowienia końcowe
1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy, opisów i obrazków
dodawanych przez Uczestnika.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w postaci przedłużenia
czasu trwania Konkursu, bądź zwiększenia puli nagród.
3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne problemy techniczne,
mające wpływ na wypełnienie warunków uczestnictwa w Konkursie.
4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe dane podane przez
Uczestnika, w szczególności za zmianę danych osobowych uniemożliwiającą
odszukanie Uczestnika, któremu przyznano nagrodę.
5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości wynikające z
wadliwości działania łączy internetowych, funkcjonowania sieci lub systemu
Uczestnika Konkursu.
6. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie będą
miały przepisy prawa polskiego.