Każdy użytkownik korzystając z babstyl.pl oświadcza jednocześnie, że:

1. zapoznał się z regulaminem serwisu,

2. zobowiązuje się do korzystania z serwisu zgodnie z prawem.

1. Definicje:
1.1. Regulamin –  Regulamin serwisu

1.2. Serwis – serwis internetowy,  który umożliwia użytkownikom dodawanie i przechowywanie obrazków.

1.3. Strony – Usługodawca i Użytkownik

1.4. Obrazki – pliki graficzne, zdjęcia.

1.5. Usługa – usługa hostingu

1.6. Usługodawca – Administracja serwisu.

1.7. Użytkownik – osoba fizyczna, która korzysta z serwisu.

1.8. Konto Użytkownika – konto, stworzone przez niego w chwili rejestracji

2. Postanowienia ogólne:

2.1. Korzystanie z babstyl.pl oraz usług oferowanych przez serwisu oznacza zgodę na postanowienia ogólne Regulaminu.

2.2. Usługodawca zastrzega sobie prawo ograniczenia dostępu do wybranych usług oferowanych za pośrednictwem Serwisu dla Użytkowników, którzy spełnią określone warunki.

2.3. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa usługodawca może ograniczyć dostęp dla osób, które nie ukończyły 18 lat.

3. Rejestracja i przechowywanie danych:

3.1. Przy rejestracji należy podać adres e-mail,  login i hasło.

3.2. Rejestracja jest bezpłatna.

4. Zakres i warunki korzystania z Serwisu:

4.1. Zakres usług obejmuje przechowywanie obrazków jakie zostały zamieszczone przez Użytkowników..

4.2. Użytkownik zobowiązany jest do:

• korzystania z babstyl.pl w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania,

• korzystania z babstyl.pl w sposób nieuciążliwy dla innych Użytkowników

• nie zamieszczania obrazków zawierających linki do innych serwisów,

• nie zamieszczanie obrazków naruszających prawa autorskie lub własność intelektualną innych osób bez wyraźnej zgody autora/autorki umieszczanych obrazków,

• korzystania z wszelkich Treści zamieszczonych w ramach Serwisu jedynie w zakresie własnego użytku osobistego.

• treści o tematyce erotycznej należy oznaczać przyciskiem „18+”,

• nie zamieszczania Treści o tematyce pornograficznej oraz samobójczej,

• nie zamieszczania Treści związanej z przemocą,

4.3. W przypadku niedostosowania się do powyższych wytycznych babstyl.pl ma prawo do usuwania obrazków,  jak również zablokowania lub usunięcia konta użytkownika.

4.4. Użytkownik, dodając zdjęcie ze strony internetowej, nie może w opisie grafiki zamieszczać odnośnika w postaci linku, ponieważ link ten jest wyszczególniony nad obrazkiem.

5. Prawa autorskie do zamieszczanych obrazków:

5.1. Użytkownik dodając obrazek oświadcza, że ma pełne prawa do umieszczenia go w naszym serwisie

5.2. Użytkownik wyraża zgodę na wykorzystanie obrazków przez pozostałych Użytkowników w zakresie dozwolonego użytku osobistego.

5.3. Użytkownik nie jest uprawniony do umieszczania  danych osobowych osób trzecich bez ich zgody

5.4. W przypadku jeżeli Usługodawca zostanie zobowiązany – zgodnie z obowiązującym prawem – do zapłaty jakiegokolwiek odszkodowania, kary lub grzywny w związku z roszczeniami osób trzecich, o których mowa w 5.3. , Użytkownik zobowiązany jest niezwłocznie zwrócić Usługodawcy równowartość tego odszkodowania, kary lub grzywny. Użytkownik zobowiązany jest również niezwłocznie pokryć wszelkie straty lub zwrócić udokumentowane koszty, jakie Usługodawca poniósł w związku z ujawnieniem uzasadnionych roszczeń osób trzecich, o których mowa powyżej.

 

6. Postanowienia końcowe:

6.1. Usługodawcy przysługuje prawo okresowego zawieszenia świadczeń w Serwisie w stosunku do wszystkich lub niektórych Użytkowników w związku z przeprowadzaniem prac konserwacyjnych.

6.2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do całkowitego zaprzestania udostępniania Serwisu bez podania przyczyn po uprzednim poinformowaniu Użytkowników o podjęciu takiej decyzji co najmniej 7 dni wcześniej.

6.3. Spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, a Użytkownikiem będą przekazywane sądom zgodnie z postanowieniami przepisów Kodeksu Postępowania Cywilnego

6.4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie ogólne przepisy Kodeksu Cywilnego.

6.5. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w dowolnym czasie.

6.6. Aktualny Regulamin jest dostępny na stronie serwisu.

6.7. Regulamin ważny jest od dnia  01.09.2017 r.